Home Vũ Trụ

Vũ Trụ

Vũ trụ là một khối bao quát gồm tất cả các vật chất, năng lượng và không gian hiện có và được xem là một trong những vấn đề quan trọng nhất của khoa học hiện đại. Vũ trụ đã được mở rộng kể từ khi khởi đầu ở vụ nổ Big Bang khoảng 13,8 tỷ năm trước và hiện tại vẫn chưa xác định được kích thước chính xác. Có rất nhiều sách hay về vũ trụ để có thể tìm hiểu thêm về chủ đề này, trong đó bao gồm cả các sách đào sâu vào quá khứ, hiện tại và tương lai của khoa học.